Zásady ochrany osobních údajů

Razítka, vizitky, tisk > Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany soukromí

Prohlašujeme, že veškeré naše interní procesy týkající se zpracování vašich osobních údajů probíhají v naší společnosti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jsou zároveň plně v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.


Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?

Společnost shromažďuje především následující údaje: emailovou adresu, jméno, příjmení, telefonický kontakt, adresu doručení.

Výše uvedené osobní údaje musíme zpracovávat nejen za účelem Vaší identifikace, autorizace a provozování vašeho zákaznického účtu, bez kterého není možné využívat našich služeb, ale i ze zákona s ohledem na plnění zákonných povinností vyplývajících z obchodních vztahů nezbytných pro plnění smluvních vztahů.

Ze stejných důvodů tyto údaje sdílíme se společnostmi spolupracujícími s námi na úspěšném vyřízení Vaší zakázky, jsou jimi: Česká pošta

Údaje, které získáváme prostřednictvím webových analytik Google nebo analytických pixelů společnosti Facebook, jsou zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů a není proto považován váš souhlas s tímto zpracováním. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Více o ochraně osobních údajů společností Google a Facebook najdete v jejich zásadách.


Jak používáme osobní údaje pro marketing?

Zpracování údajů pro marketingové a obchodní účely AK REPRO s.r.o. představuje zejména činnosti spočívající v třídění údajů pro účely zákaznické podpory,  uchování údajů a typovém chování, vypracování anonymizovaných analýz, vytváření cílových nabídek a dále samotné oslovení zákazníka přímo společností AK REPRO s.r.o. s obchodními nabídkami produktů a služeb – písemně, telefonicky, SMS, internetovou reklamou a elektronickou komunikací.

Rádi bychom Vás dále informovali, že Vámi sdělené osobní údaje – email, zpracováváme pouze pro účely zasílání nabídek a dále s nimi nijak nenakládáme.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat od společnosti AK REPRO s.r.o.  jaké osobní údaje zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžadovat přístup k těm údajům a ty nechat aktualizovat, nebo upravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Právo na přístup k osobním údajům

Jakožto subjekt údaje máme právo na přístup k osobním údajům, a to zejména získání potvrzení o zpracování Vašich osobních údajů a informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovanou dobu uložení osobních údajů či sdělení kritéria pro určení doby, informaci o zdroji osobních údajů, informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování.


Právo na opravu a výmaz osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a výmaz osobních údajů, ledaže existuje důvod pro jejich zpracování.


Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

  •  jestliže popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost údajů ověřit

  •  zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití

  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy požadujete pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků

Jestliže jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.


Právo vznést námitky proti zpracování

máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení, včetně profilování založeno na těchto ustanovení. Stejně tak máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.


Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost je možné podat u dozorového úřadu příslušného zejména dle A) obvyklého bydliště, B) místa výkonu zaměstnání nebo C) místa, kde došlo k údajnému porušení.


Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na přenositelnost údajů, je-li to technicky proveditelné a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
Mnohokrát děkujeme a těšíme se na Vaše další návštěvy na naší prodejně nebo na e-shopu.